Dotacje:

Mój Prąd
Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce,
instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie
wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki
prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski
w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Cel Programu
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji
fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet
Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 tys. zł

Beneficjenci
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby,
które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem
do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji
wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.


1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która
wprowadziła w podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe oraz
tzw. ulgę termomodernizacyjną. Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h ustawy PIT, zaś
zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a tej ustawy. W ustawie o ryczałcie
ulga termomodernizacyjna znajduje swoje umocowanie w art. 11. Obie preferencje mają
na celu wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach
mieszkalnych. Celem objaśnień jest przedstawienie ogólnych zasad zastosowania tych
preferencji.